Referat fra generalforsamling i Vejlby Klitplantage grundejerforening den 19. april 2008

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2.  Beretning fra bestyrelsen
  3. Regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelsen Christian Langer og Kurt Lange - Petersen
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

Ad.1.

Gunnar Ditmar  valgt til dirigent.

Gunnar Ditmar – konstaterede at generalforsamlingen var været lovligt indvarslet.

 

Ad.2.

Formand Bjarne Leth.

Det har været et forholdsvis roligt år for bestyrelsen der har dog været nogle få sager som har krævet mere tid og opmærksomhed.

Baneoverskæringen ved Nygårdsdiget skal lukkes og der skal føres vej hen langs banen og ud i Dalevej. Bestyrelsen har pointeret, at vi ikke vil afholde udgifterne til det nye stykke vej der føres ud i Dalevej.

 

I forhold til renovation i området har der ikke været problemer med overgang til ny leverandør. Der opfordres til at den enkelte grundejer sikrer at der er kapacitet nok i forbindelse med udlejning.

Vejene i området er løftet op i en pæn standard og vores vejansvarlige i bestyrelsen har et tæt kontakt til entreprenøren.

 

Det er desværre ikke lykkedes at få en oplægsholder fra Kystdirektoratet, men vi holder løbende øje med strandene.

Vi har fået en flot hjemmeside som vi håber mange af vores grundejere bruger hjemmesiden – det er dejligt at vi har fået hjemmesiden.

 

Der har ikke været mange byggesager det forløbne år. Lemvig kommune er enige med os i, at der ikke skal give dispensationer for manglende overholdelse af byggelinjer, byggehøjder m.v.

Der er en sag kørende om udstykning af grunde  på Doblervej 78. Kommunen er også særdeles kede af der skal udstykkes på det område. Grundejerforeningen har sendt en klage til naturklagenævnet om ovenstående. Vi følger sagen meget tæt i bestyrelsen.

 

Vores spildevand skal i nær fremtiden pumpes til Harboøre rensningsanlæg. Vi betaler som grundejere til en kloakfond, så vi ikke skal betale en stor tilslutningsafgift når vi skal tilsluttet.

Masterplanen for Harboøreland kan findes på Lemvig kommunes hjemmeside. Der er opbakning til, at vi henvender os til kommunen med forslag om at der også graves bredbånd ned samtidig med kloakføringen.

 

Vi har i indeværende år afholdt 5 bestyrelses møder.

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i og rette en tak til bestyrelsens ægtefæller for storhjælp i forbindelse med generalforsamlingen.

Spørgsmål til beretningen

Værmlandvej ? – er alle grundejerforeninger med i forhold til sagen på Doblervej og skal vi eventuelt have advokat på? – Der er flere af de berørte grundejere der har advokat på.

Dalevej 8 – spildevand – hvad med ikke medlemmer får de også glæde af kloakfonden – det er ikke noget med grundejerforeningen at gøre, det bliver opkrævet via vores spildevandsafgifter.

Viktoriavej 20 – kommer der mere sandfodring? – der holdes øje med dette via GPS fotos og der vurderes af kystdirektoratet hvor der skal kystfodres.

 

Ole Lilleøre – denne her sag kunne være stoppet tidligere ved at grundejerforeningen havde gået ind i sagen tidligere? – Bjarne mener at vi ikke kunne gøre mere end der er gjort.

Værmlandvej 5 a – synes det er godt at vi følger op sagen – mener ikke det er grundejerforeningens opgave at hyre advokater, det må være de berørte grundejere der hyrer advokater.

 

Dalevej 15 – det er korrekt at det må være den enkelte grundejer, men at det også må have interesse for grundejerforeningen at bevare området og at der ikke åbnes op for sandflugt.

 

Værmlandvej 5 a – vil gerne vide hvad det er for rammer vi snakker om, hvis der skal hyres advokat. – mener at vi i grundejerforeningen har gjort det vi kan gøre.

 

Bestyrelsen følger op overfor kommunen, men bestyrelsen mener ikke det er vores opgave at sætte advokat på.

 

Doblervej 47 – kan ikke bruge det til noget at vi afventer at der kommer byggetilladelse, opfordrer til at vi tager kontakt til pressen nu efter generalforsamlingen og at der sættes et lille beløb af til advokatbistand.

 

Ole Lilleøre – vil gerne slå fast at det ikke er særinteresser, men det er en fejl fra den tidligere Thyborøn/Harboøre kommune, og at der ikke er opkrævet ejendomsskat af omtalte ejendom.

 

Vi kan i bestyrelsen ifølge vores vedtægter indhente advokatbistand, hvis det er nødvendigt og vi lover at følge sagen tæt.

 

Dalevej 2 – ok at vi skal have stoppet udstykningssagen, men mener ikke vi med vores økonomi skal bruge advokatbistand. Der opfordres til at bruge pressen.

 

Viktoriavej 17 – er der stemning til at vi går i pressen?

 

Bestyrelsen lover at kontakte pressen, vedrørende udstykningssagen.

 

 

 

 

Ad 3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kasser Christian Langer

          Godkendt.

 

Ad 4.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af budget og kontingentforhøjelse

               det kommende år.    Godkendt

 

Ad 5.

Forslag fra medlemmer.     Ingen

 

Ad 6.

Valg til bestyrelsen (3 på valg i ulige år og 2 i lige år) På valg: Christian Langer

                Kurt Lange-Petersen ( Begge modtager genvalg)

             Valgt

 

               

 

Ad 7.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Hanne Nielsen

                og Erik Vands.

                 Erik Vands var ikke tilsted og havde ikke ytret ønske om genvalg.

              

                Nyvalgt  blev  Tove Meldgård, og Hanne Nielsen genvalgt

 

Ad 8.

Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af: Christian Mortensen.

                Christian Mortensen ønskede  ikke genvalg.             

              Nyvalgt  blev  Else Petersen

                     

 

Ad 9.

Eventuelt. 

 

          Bestyrelsen takker jer for det store og medlevende frem møde .

         

                  Næste Generalforsamling  d. 9 maj 2009.

 

Referent:

Kurt Lange-Petersen

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen.