Haderslev.  27. maj 2006

            Grundejerforeningen  Vejlby Klitplantage

 

Referat af generalforsamlingen den 13 Maj 2006.
På fri arealet  ved Viktoriavej.
Fremmødte 69 pers af 140 grundejere.

Dagsorden:


1.   Valg af dirigent             : Forslag (Gunner Dietman )
2.   Beretning Bestyrelse      : Bjarne Leth.
3.   Regnskab( revideret)      : Chr. Langer.
4.   Forslag fra Bestyrelse    : Budget og kontingent for
                                         2006 / 2007
5.   Forlag fra medlemmer    : 1 stk  Bjarne L.
6.   Valg til bestyrelsen       : På valg er , Chr. Langer og
                                         Kurt L. Petersen.
7.   Valg af 2 supleanter      :
8.   Eventuelt

1. Valgt som dirigent :   Gunner Dietman.

2. Beretning v. Bjarne Leth (Formand)
Vejenes tilstand er væsentligt forbedret og der er sket en udligning af bumpet ved indkørsel til Værmlandvej/ Vejlby klit
Sten ved passagen mellem Dalervej/ Viktoriavej er fjernet ??? Der er i stedet etableret en jordvold da der ikke er en gennemkørsel.
Trods skiltning er der stadig personer som gæster området, der ikke fører hunde i snor. Der henstilles til hver enkelt grundejer at medvirke til at begrænse denne unode.
Der er igen kommet henvendelse fra renovationsfirmaet om at holde vejen fri for udhængende grene da de ridser renovation bilens lak.
Der henstilles til at de berørte grundejere selv foranlediger at beplantningen opfylder de krav som gælder for veje og fortove vedrørende frihøjde.
Formanden redegjorde for den spillevandsplan som også om nogle år gælder for vores område og henviste til den omsendte pjece fra kommunen. 2003 - 2013.
Der opfordres til at man respekter andres privatliv ved at overholde de i lokalplan 15 givne vejledninger for færdsel i området. Det gælder også opsætning af hegn / trådhegn da grundskel ikke må være markeret med stakit.
Der er ikke tilladt at opholde sig eller forstyrre privatlivet ved passage af grundstyk.
Postkasser og skilte i området er jævnligt udsat for hærværk. Det er en trist tendens som vi alle må være med til at begrænse / stoppe.
Der er også placeret nogle bænke i området som gerne skal være til glæde og gavn for os selv samt de gæster der kommer i omradet.( Undgå hærværk).
Svømmehallen er solgt og vil blive indrettet til Fiske rest. - Cafeteria hvilket vil blive et godt aktiv for området.
Der er i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Der var en del tvivl om stavemåder vedrørende vejnavne.
Der var spørgsmål fra følgende Vikt.173 - 28.

3.
Chr. Lange fremlagde det reviderede regnskab pro 1 April 06. ingen bemærkninger.
Vikt. 9 Forsikring af bestyrelsen: Den er forsikret med Erhvervsansvar samt bestyrelsesansvar på ½ mill.

4.
Kontingent ingen ændring.
Budget 2006 - 07. 77,000 i kontingent. 3,000 i bestyrelseshonorar ændres til (bestyrelsesomkostning )
Udskilt kontingent for bestyrelsen er med i regnskabet næste år
Kørselsudgifter ifølge billag.
Vikt.63 ros til kasserer.

14 - 20 Værmlandvej foreslog, at fremtidig korrespondance mellem bestyrelsen og medlemmer foregår pa e-mail.
Svar:
Det er tidligere blevet foreslået og bestyrelsen har drøftet alle muligheder og kom til det resultat, at det vil blive for omfattende, at styre vedrørende adresser i forbindelse med flytninger og andre ændringer. ( der er jo ikke ansat en fast medhjælp). Derfor blev det besluttet at bibeholde den gamle( Sneglpost) så alle kan blive orienteret ens.
Budget vedtaget.

5.
Fin Vestergård Larsen Dalervej ønsker at de officielle stier bliver bedre markeret så færdsel over private grundstykker bliver begrænset.
Chr. Langer foranlediger at der kommer halm på stierne. Axel Nielsen sørger for skiltning af stier.
Bestyrelsen vil fremskaffe et kort over området som viser de officielle stier. De er nummereret da de samtidig er redningsveje.
Opslagstavlerne skal bruges bedre til orientering om området stier mv. Fællesarealerne ønskes bedre afmærket.
Offroader på stranden har bestyrelsen ikke mulighed for indflydelse. (Politiet). Hvorimod klitterne er vores område.
Der opfordre til at husejerne orienter deres respektive udlejere om, at de gældende regler for færdsel i området skal respekteres.
Der må kun ske planering i området som medføre at arealet sænkes/hæves ½ m. Lokalplanen vedrørende byggehøjde henvises til tekniskforvaltning.
Vi har ikke mulighed for som bestyrelse at øve indflydelse på andre grundejerforeninger da der ikke eksister et samarbejde. Men den enkelte grundejer har ret til at kommentere og klage over alt i kommunen.

6.
Genvalg: Christian Langer - Kurt D. Lange – Petersen

7.
Genvalg : Tove Meldgard Viktoriavej 28 - Hanne Nielsen Dalervej 28

8.
Genvalg : Kristian Mortensen, Værmlandvej

9.
Eventuelt:
Eventuelt yderligere afskærmning af depot/Containerplads
Svar : arbejder med sagen. (Der skal være adgang for at den kan tømmes med de til formålet krævende materialer / Biler)

De afklippede grene på vejene skal anbringes på egen grund.
Brandfare: Der er ingen restriktioner vedrørende grenafklip på egen grund.

Det er smart med forskellige skilte. Men vi skal passe på at der ikke kan opstå misforståelser når fremmede færdes i området, det gælder ikke mindst læger og redningskøretøjer. Så pas på ved placeringen at de ikke forveksles med de rigtige.
Forslag om etablering af legeplads på friarealerne: Der arbejdes på sagen

Generalforsamlingen sluttede med en fællessang : Jeg elsker de grønne lunde.
Det var endnu en dag som vi kan glæde os over med den rigtige temperatur og solskin, og ikke mindst det gode humør, som heldigvis altid er kendetegn for vores generalforsamling.

Vi i Bestyrelsen vil gerne takke alle for et godt samarbejde og ønsket om et gensyn i 2007 nemlig d. 5. maj kI. 10.00

P.b.v.
Kurt Lange Petersen, Sekretær